תקנון האתר

  1. כללי

1.1 השימוש באתר מותר לכל אחד ובתנאי כי קיים ברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל והרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה באמצעות האתר. התקנון מהווה את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין TAG BAG למזמין.

1.3 הגלישה והרכישה באתר מעידה על הסכמת הלקוח לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע פעולה כלשהי קראת את התקנון והסכמת לכל הוראותיו ותנאיו.

1.4 ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.5 כותרות הפרקים בתקנון זה הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.6 התנאים המובאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לשני המינים.

1.7 אתר האינטרנט בכתובת  www.tagbagil.com  (להלן: "האתר"), מופעל ומתוחזק על ידי

 TAG BAG, ע.מ 303172498 (להלן: "טאג באג" או "הנהלת האתר").

1.8 האתר משמש כחנות וירטואלית למכירה של תיקי גב מעוצבים ומוצרי ילדים שונים והיינו בבעלות TAG BAG ומנוהל על ידה.

1.9 יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמין כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: "יום ביצוע ההזמנה"). יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי הלקוח.

  1. הוראות כלליות

2.1 TAG BAG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.2 המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ על פי דין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח ו/או כל תוספת אחרת.

2.3 TAG BAG רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר המחייב ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה.

2.4 הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע הברור והמקיף ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

2.5 TAG BAG אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ומוצעים למכירה.

2.6 TAG BAG רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ובמקביל רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

2.7 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.8 בעת רכישה באתר, עלייך לעדכן את כתובת המייל שלך לצורך אישור ההזמנה וקבלת קבלה אלקטרונית והודעה על מבצעים ומוצרים חדשים מ-TAG BAG. ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה במייל בעת מילוי טופס ההזמנה או באמצעות הקלקה על הלינק להסרה המופיע בכל דיוור שנשלח אלייך. במידה ולא קיים לינק בתחתית הדיוור שקיבלת – ניתן לשלוח אלינו בקשה במייל לכתובת tagbag01@gmail.com וידאגו להסירך מרשימת התפוצה. אנא קח לתשומת לבך שכל עדכון מעתה, לא יגיע באופן אוטומטי אלייך – גם אם ציינת בעבר שאתה מאשר לקבל פרסום.

  1. ביצוע הזמנות באתר

3.1 רכישת מוצרים תתבצע על ידי המזמין באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

3.2 כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  3.2.1 המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

  3.2.2 המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.3 מילוי טופס ההזמנה מהווה הסכמה של המזמין לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת TAG BAG, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של TAG BAG ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות; (ב) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ג) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי המזמינה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

3.4 TAG BAG מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמין, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.

3.5 על המזמין באתר להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה בצורה מלאה ומדויקת. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, TAG BAG לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. לא תחול כל אחריות על TAG BAG בנוגע לעיכוב, טעות, אי הבנה, וכיוצ"ב כתוצאה מאי מילוי מלא ומדויק של טופס ההזמנה. במקרה בו המוצרים יחזרו ל-TAG BAG בגלל פרטים שגויים, המזמין יחויב בתשלום דמי משלוח חוזר.

3.6 עם ביצוע ההזמנה על-ידי המזמין, תבצע TAG BAG בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור על ידי חברת האשראי, תישלח למזמין הודעה מתאימה על אישור העסקה באמצעות דואר אלקטרוני. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך מאת הנהלת האתר והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

3.7 יצוין כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי TAG BAG יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפרטים ו/או הפעולה שהתבקש על ידי המזמין.

3.8 אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יודגש כי אף במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו, בין אם נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד ג'.

3.9 האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לאתר או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצב כזה, תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון.

3.10 TAG BAG תהא רשאית להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. במידה והמזמין אינו מעוניין במוצר חלופי, תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם ל-TAG BAG ע"י המזמין או ביטול החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.

3.11 לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את TAG BAG לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר. המזמין מסכים כי קבלת האישור באמצעות דואר אלקטרוני יתקיים גם אם המזמין ו/או מי מטעמו הפעיל שירות סינון דואר אלקטרוני ובשל שירות סינון זה הודעת הדואר האלקטרוני לא הגיע למזמין.

3.12 TAG BAG זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של TAG BAG; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי אצל TAG BAG או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.13 לאחר שנמסרו ואושרו פרטי המזמין וניתנה הסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונו באתר, אם קיים, או באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

3.14 אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות הטלפון לצורך השלמת העסקה או ביטולה.

  1. ביטול עסקה, תיקונים ומדיניות החזרת מוצרים

4.1 האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנה").

4.2 בידי המזמין לבטל הזמנה ולקבל זיכוי בגין ביטול במקרים ובתנאים שלהלן:

      4.2.1 לפני ייצור המוצר בתוספת העיצוב על פי דרישותיו האישיות של המזמין – יוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן לפי האמור בחוק.

      4.2.2 במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין יינתן זיכוי כספי ע"פ חוק, רק במקרה בו המוצר ללא עיצוב אישי ובמידה ונמצא כי המוצר פגום.

      4.3.3 לא יינתן זיכוי כספי בגין החזרה או ביטול עסקה על מוצר לאחר ייצור בתוספת העיצוב האישי.

4.3 הזיכוי יינתן בטווח של 3 ימי עסקים (לא יאוחר מ-14 ימי עסקים) ובתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, יחד עם החשבונית ובאריזה המגנה מפני פגיעות ונזקים נוספים, ובכפוף לסעיף 4.2.2 (במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין).

4.4 TAG BAG תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של המוצר שהוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר מוצר בהתאם לסעיף 4.2.2, שלא נעשה בו שימוש, תוך 14 ימים מיום קבלתו. הזמנה שתוחזר לאחר 14 ימים מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי כספי.

4.5 במקרה של ביטול עסקה, המזמין ישלח את המוצר למשרדי החברה באותה דרך משלוח שבחר לקבל את המוצר במעמד ההזמנה (ראו סעיף 6.2).

4.6 כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית. יובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

4.7 החברה מספקת שירותי תיקונים ללקוחותיה, במשך שנת האחריות שקיימת למוצרים, כתוצאה מבלאי טבעי שנובע משימוש, כגון: פרימה של תפר/רוכסנים/אבזמים.
לאחר שנה אנו מספקים שירות תיקונים בתשלום.

4.8במידה ומזמין קיבל מוצר פגום, המזמין יישלח את המוצר בחזרה למשרדי החברה בכתובת שושנת העמקים 11 א, צורן (להלן "משרדי החברה") בהתאם לצורת המשלוח שתיבחר ע"י החברה ועל חשבונה.

4.9 השלמת הטיפול בהחזרת מוצרים תבוצע עד 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה חזרה במשרדי TAG BAG.

  1. אספקה ומשלוחים

5.1 אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באופציה של איסוף עצמי בהתאם לשעות הפעילות ובתיאום מראש.

5.2 זמן אספקת הסחורה באמצעות חברות שליחויות יהיה עד 5 ימי עסקים מיום איסוף הסחורה ע"י חברת השליחויות ("זמן האספקה").

 TAG BAG מתחייבת לארוז ולהוציא עבורך את המוצר למשלוח או איסוף עצמי עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

5.3 בבחירת משלוח באמצעות חברת השליחויות, המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם המזמין בטרם הבאת המוצר.

5.4 TAG BAG אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברת השליחויות, אך תעמוד לרשות המזמין כדי לפתור כל בעיה שתתעורר על הצד הטוב ביותר.

5.5 במידה והינך מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או הינך מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, תיאלץ לשאת בתשלום בסך 35 ש"ח עבור השליחות בחזרה. במידה ונעשה תיאום עם חברת השליחויות להבאת ההזמנה והמזמין לא נכח בכתובת, יישא המזמין בעלות משלוח נוספת על פי מדיניות חברת השליחויות.

5.6 הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השליחויות. TAG BAG אינה חייבת לספק את שירותיה גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ותבחר TAG BAG לספק שירותיה לאזורים כאלו הדבר יעשה בתיאום טלפוני מראש. יובהר כי גם אם התקבלה במחשבי האתר הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה, TAG BAG לא תהיה חייבת לספקה למזמין. במידה ו-TAG BAG לא תספק את ההזמנה, יחולו תנאי ביטול העסקה כמצוין לעיל.

5.7 סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שהמזמין בחר לשלם עבור העסקה בתשלומים, TAG BAG רשאית לגבות את דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון.

5.9 מוצרים אשר אינם זמינים במלאי של TAG BAG אינם כפופים לזמני האספקה.

​ 

  1. עלויות משלוח 

 

6.1 משלוח עם שליח עד הבית, הלקוח ישא בעלות של 35 ש"ח.

6.2 משלוח המוצר מהלקוח אל החברה במקרה של החלפה ו/או החזרה – באותה הצורה אשר בחר הלקוח לקבל את הסחורה במעמד ההזמנה על חשבון הלקוח ובעלות של 35 ש"ח. במקרה של פגם במוצר, TAG BAG תישא בעלויות המשלוח.

  1. אחריות האתר

7.1 האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2 TAG BAG אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור המוצר באתר.

7.3 TAG BAG אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמין. מובהר, כי TAG BAG עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפנייך תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

7.4 TAG BAG אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שיעשה המזמין ו/או הנמען שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר, לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר במוצר.

7.5 בכל מקרה, TAG BAG לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או תוצאתי.

7.6 TAG BAG אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה, לרבות שביתות, אסונות טבע, תקלות  במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמין ו/או לנמען.

7.7 TAG BAG מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. במידה והמזמין סבור כי המוצרים שרכש באתר או שירותים שקיבל לוקים בפגם, הוא מוזמן לפנות באופן מיידי במייל ו/או בטלפון, והפנייה תיענה בהקדם.

  1. זכויות יוצרים

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, ככל שישנם, הינם רכושה של TAG BAG. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, עיצוב בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2 השם "טאג באג" בעברית ו-"TAG BAG" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של TAG BAG, בין אם רשומים ובין אם לא, הם רכושה הבלעדי של TAG BAG ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של TAG BAG.

8.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מן האתר בלא קבלת הסכמתה המפורשת של TAG BAG מראש ובכתב.

  1. מדיניות פרטיות

9.1 TAG BAG מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על פרטיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של TAG BAG.

9.2 TAG BAG לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בTAG BAG או בצדדים שלישיים כלשהם; אם המזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם המזמין הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם TAG BAG או מי מטעמה; אם התקבל בידי TAG BAG צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המזמין לבין TAG BAG.

9.3 במידה וTAG BAG תתמזג, תימכר או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד או במסגרת אחרת, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות לקוחותיה ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי מדיניות הפרטיות כאמור בתקנון זה.

9.4 מסירת הפרטים האישיים של המזמין בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירת פרטים אלו ל TAG BAG. מסירת פרטים אישיים אלו נועדה לאפשר לTAG BAG לספק למזמין את המוצרים שהזמין וכן מעידים על גמירות דעתו של המזמין לרכישת  המוצרים מ TAG BAG.

9.5 TAG BAG מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחותיה.

9.6 TAG BAG נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן או סטנדרט מקובל. במקרים שאינם בשליטת TAG BAG, TAG BAG לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של TAG BAG.

9.7 TAG BAG עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של TAG BAG להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת TAG BAG יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי TAG BAG.

9.8 TAG BAG משתמשת בחברת טרנזילה בע"מ לצורך סליקה ובדיקת ואבטחת המידע. חברת טרנזילה בע"מ עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level-1. . "טאג באג" אינה אוגרת את מספרי כרטיסי האשראי של לקוחותיה.

9.9 TAG BAG שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. TAG BAG תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

טאג באג מפנקת את הילדים גם בימים אלו

בחרו 8 תגים מתנה מאיתנו

שיהיה להם את התיק הכי יפה והכי מגניב שאפשר!

*מותנה ברכישת תיק.

**ההנחה מתעדכנת אוטומטית בסל לאחר הוספת 8 תגים לפחות לעגלת הקניות.

*** ההטבה מוגבלת לפעם אחת בהזמנה.

איתכם בכל מצב 🤍

דילוג לתוכן